بالشتک زنجیر سفت کن موتورهای ۴ سیلندر اصلی موبیس ۲۴۴۳۱ ۲۵۰۰۱