یاتاق ثابت موتورهای ۲۴۰۰cc اصلی جنیون پارت ۲۱۰۲۰ ۲G110