درجه داخل باک هیوندایی توسان مدل ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۰ اصلی فابریک جیینون پارت ۹۴۴۶۰ ۲E050