پایه هرزگرد کامل با سفت کن دینام کامل اصلی فابریک ۲۵۲۸۰ ۲G105