یاطاقان ثابت برای موتور های ۳۳۰۰ آزرا اصلی فابریک جیینون پارت ۲۱۰۲۰ ۳C940