زنجیر سفت کن کیا موهاوی ۸سیلندر اصلی فابریک جیینون پارت ۲۴۴۱۰ ۳F300