رینگ سراتو سایپایی ۲۰۰۰ اصلی جنیون پارت ۵۲۹۱۰ ۱M600