سنسور میل سوپاپ موتورهای ۴ سیلندر ۲۴۰۰cc اصلی موبیس ۳۹۳۵۰ ۲۵۰۱۰