سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر ورنا ۱۵۰۰ کره ای ۹۷۷۰۱ ۲۵۰۰۰ مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۷۰۱ ۲۵۰۰۰- پارت نامبر:۹۷۷۰۱ ۲۵۰۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

استارت کامل هیوندای ورنا کره ای ۳۶۱۰۰ ۲۲۸۰۵ مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۳۶۱۰۰ ۲۲۸۰۵- پارت نامبر:–۳۶۱۰۰ ۲۲۸۰۵ تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اگست ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

دنده برنجی دنده ۳ ورنا ۱۶۰۰ کره ای ۴۳۳۹۴ ۲۸۶۰۰ مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۴۳۳۹۴ ۲۸۶۰۰- پارت نامبر:۴۳۳۹۴ ۲۸۶۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

خطر عقب چپ و راست هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰ مشخصات فنی : وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰:- پارت نامبر: ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۳کیلو گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

شیر انبساط کولر ورنا ۱۶۰۰ کره ای Hanon 97604 1C100 مشخصات فنی : وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-Hanon 97604 1C100 :- پارت نامبر:Hanon 97604 1C100 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اپریل  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

رادیات کولر هیوندای ورنا ۱۵۰۰ کره ای PART MALL مشخصات فنی : وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- PART MALL:- پارت نامبر: PART MALL– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ اکتبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

زه درب راست عقب و جلو ورنا کره ای ۸۷۷۲۲ ۲۵۵۰۰ , ۸۷۷۳۲ ۲۵۵۰۰ مشخصات فنی : وزن: ۳۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۸۷۷۲۲ ۲۵۵۰۰ , ۸۷۷۳۲ ۲۵۵۰۰ :- پارت نامبر: ۸۷۷۲۲ ۲۵۵۰۰ , ۸۷۷۳۲ ۲۵۵۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۳۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

چراغ جلو چپ هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت ۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۰ مشخصات فنی : وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۰:- پارت نامبر:۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۴ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

کشویی سپر جلو چپ و راست هیوندای ورنا ۸۶۵۱۵ ۲۵۶۰۰ , ۸۶۵۱۶ ۲۵۶۰۰ مشخصات فنی : وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۸۶۵۱۵ ۲۵۶۰۰ , ۸۶۵۱۶ ۲۵۶۰۰:- پارت نامبر: ۸۶۵۱۵ ۲۵۶۰۰ , ۸۶۵۱۶ ۲۵۶۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ ژانویه  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

رادیات کولر هیوندای ورنا ۱۵۰۰ کره ای Hanon 97606 25500 مشخصات فنی : وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۹۷۶۰۶ ۲۵۵۰۰ :- پارت نامبر:۹۷۶۰۶ ۲۵۵۰۰ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم