سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

سیبک طبق مشترک هیوندای و کیا توسان و سراتو کره ای ۵۱۷۶۰ ۲E000 مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵×۴  x6اینچ – شماره مدل-:۵۱۷۶۰ ۲E000- پارت نامبر:۵۱۷۶۰ ۲E000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

بلبرینگ چرخ جلو مشترک هیوندای و کیا سراتو و I30 اصلی موبیس ۵۱۷۲۰ ۲K000 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵×۳  x6اینچ – شماره مدل-:۵۱۷۲۰ ۲K000- پارت نامبر:۵۱۷۲۰ ۲K000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمک جلو چپ و راست مشترک هیوندای و کیا سراتو، i30 اصلی جنیون پارت ۵۴۶۶۱ ۱M300 , 54651 1M300 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵×۳  x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۶۶۱ ۱M300 , 54651 1M300- پارت نامبر:۵۴۶۶۱ ۱M300 , 54651 1M300– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

طبق چپ کیا سراتو اصلی جنیون پارت ۵۴۵۰۰ ۱M100 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۵۰۰ ۱M100- پارت نامبر:–۵۴۵۰۰ ۱M100 تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

لنت جلو مشترک هیوندای و کیا النترا و سراتو اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ A7A00 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ A7A00- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ A7A00– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر مشترک هیوندای و کیا سراتو و النترا کره ای ۹۷۷۰۱ F2800 مشخسات فنی :وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:-۹۷۷۰۱ F2800 پارت نامبر:۹۷۷۰۱ F2800– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

مجموعه فن کیا سراتو کره ای ۲۵۳۸۰ ۱M020 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۳۸۰ ۱M020- پارت نامبر:۲۵۳۸۰ ۱M020– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

سینی زیر موتور سراتو سایپایی ۲۹۱۱۰ ۱M000 مشخسات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۲۹۱۱۰ ۱M000- پارت نامبر:۲۹۱۱۰ ۱M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ سپتامبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۲ ۱۴۰۰

شیشه آیینه چپ کیا سراتو سایپایی اصلی جنیون پارت ۸۷۶۱۱ ۱M020 مشخسات فنی :وزن: ۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۷۶۱۱ ۱M020- پارت نامبر:۸۷۶۱۱ ۱M020– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

لنت عقب کیا سراتو سایپایی اصلی فابریکی ۵۸۳۰۲ ۱MA00 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۳۰۲ ۱MA00- پارت نامبر:۵۸۳۰۲ ۱MA00– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم